fll face

slide sim 03

مذكرات الدكتوراه أدب عربي
عنوان المذكرة LA PRESENCE DU DISCOURS D’AUTRUI DANS LE TEXTE DE RECHERCHE : MODALITES DE L’INSERTION DU DISCOURS D’AUTRUI Cas du mémoire de magister
من إعداد Safia, SIRADJ
الرابط http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/15595

قسم الأدب و اللغة العربية

قسم الأداب و اللغة الفرنسية

قسم الآداب و اللغة الإنجلزية

وثائق مهمة

جدول التوقيت

emploi du temps